Aktuálne projekty

Reakcia na aktuálne potreby detí a mladých ľudí - sociálnoprávna ochrana detí a mládeže zo sídliska Kopčany v roku 2024

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporuje Bratislavský samosprávny kraj.  Tieto aktivity pomáhajú rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.  Terénnu prácu, komunitné aktivity a výchovné programy realizujeme v otvorenom prostredí, a ich cieľom je poskytovať nízkoprahové, voľnočasové a poradenské služby pre deti a mládež.

Bratislavský samosprávny kraj

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Aj v roku 2024 je OZ Ulita poskytovateľom Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. V pracovné dni v čase od 10:00 do 18:00 (v piatok od 10:00 do 14:00) prebiehajú v priestoroch Nízkoprahového centra Ulita aktivity pre deti, mladých ľudí a ich rodiny.

logoBA_fullc

Projekty

  • Dotácia na činnosť na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Projekt je realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Logotyp_horizontal_2

Zrealizované projekty

Rok 2023

Nízkoprahové programy pre mládež 2023

Účelom projektu je realizácia aktivít, ktoré smerujú k prevencii rizikového správania a znižovaniu pôsobenia nepriaznivých vplyvov prostredia. Ulita ponúka pravidelné aktivity podporujúce zmysluplné aktívne trávenie voľného času, rozvíjanie životných zručností, podporu učenia, plnenia školských povinností, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a prevenciu. Dotácia projektu bude využitá na pokrytie nákladov spojených s realizáciou aktivít terénnej sociálnej práce, skupinových klubových aktivít a jednorazových zážitkových podujatí, akými sú komunitné akcie, výlety, viacdenné pobyty a medzinárodná mládežnícka výmena. Účel projektu je tiež podpora vzdelávania odborných pracovníkov a rozširovanie kapacít tímu.

Ministerstvo skolstva SR

Nivam-logo-farebna-verzia-2

Nízkoprahové centrum Ulita

Reakcia na aktuálne potreby detí a mladých ľudí - sociálnoprávna ochrana detí a mládeže zo sídliska Kopčany v roku 2023

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporuje Bratislavský samosprávny kraj.  Tieto aktivity pomáhajú rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.  Aktivity boli do 1.5. vykonávané v rámci Nízkoprahového centra Ulita a v otvorenom prostredí, od 1.5. výlučne v otvorenom prostredí, a ich cieľom je poskytovať  nízkoprahové, voľnočasové a poradenské služby pre deti a mládež.

Bratislavský samosprávny kraj

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Od 1.5.2023 je OZ Ulita poskytovateľom Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. V pracovné dni v čase od 10:00 do 18:00 (v piatok od 10:00 do 14:00) prebiehajú v priestoroch Nízkoprahového centra Ulita aktivity pre deti, mladých ľudí a ich rodiny.

logoBA_fullc

Projekty

  • Kým sa deti hrajú, rodičia doplnia sily - projekt realizovaný s podporou Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy

logoBA_fullc

  • Street Cirkus - projekt realizovaný s podporou starostu meststkej časti Petržalka

Logotyp_horizontal_2

  • Medzinárodný seminár pre pracovníkov s mládežou - projekt realizovaný s podporou Ministerstva spravodlivosti SR

LogoMSSR

Rok 2022

Nízkoprahové programy pre mládež 2022

Účelom projektu je realizácia aktivít, ktoré smerujú k prevencii rizikového správania a znižovaniu pôsobenia nepriaznivých vplyvov prostredia. Ulita ponúka pravidelné aktivity podporujúce zmysluplné aktívne trávenie voľného času, rozvíjanie životných zručností, podporu učenia, plnenia školských povinností, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a prevenciu. Dotácia projektu bude využitá na pokrytie nákladov spojených s realizáciou skupinových klubových aktivít v priestoroch Ulita o.z. a vzdelávania pracovníkov/čok organizácie.

Ministerstvo skolstva SR

iuventa logo

Komunitné centrum Kopčany
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci programu Komunitné centrum Kopčany podporuje Bratislavský samosprávny kraj. Finančný príspevok od BSK nám pomáha pokryť približne polovicu nákladov na realizáciu aktivít komunitného centra počas celého roka. Tieto aktivity pomáhajú rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.  Aktivity sú vykonávané v otvorenom prostredí, poskytujú nízkoprahové, voľnočasové a sociálne služby pre deti a mládež.

Bratislavský samosprávny kraj

Rok 2021

Programy pre deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany                                                                               Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme od októbra 2017 do augusta 2021 zrealizovali dlhodobý 4-ročný projekt, ktorý  sa zameriaval na prioritnú os č.4 - Sociálne začlenenie so špecifickým cieľom - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Prostredníctvom  hlavnej aktivity a podaktivitami prispieval k podpore oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie programov a odborných metód práce.  Veríme, že včasné riešenie problémov pomáhajú predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a zvyšovanie dostupnosti aktivít zameraných na rozvoj zručností znižuje riziko sociálneho vylúčenia detí a plnoletých a pomáha tiež prekonávať jeho dopady.

logo eu www.esf.gov.sk        www.employment.gov.sk        www.ia.gov.sk

Informačná tabuľa a plagát k projektu

Fotodokumentačná správu za rok 2017, resp. za prvé tri mesiace realizácie projektu, nájdete tu.

Fotodokumentačná správa 2018

Fotodokumentačná správa 2019

Fotodokumentačná správa 2020

Fotodokumentačná správa 2021

Aktivity Komunitného centra Kopčany pre deti, mládež a rodiny v núdzi podporila finančne aj Mestská časť Bratislava – Petržalka. Dotácia bola použitá na materiálne zabezpečenie aktivít v klube a počas terénnej sociálnej práce na sídlisku, občerstvenie pre deti a mládež počas aktivít, a najmä na materiálnu a potravinovú pomoc pre rodiny v núdzi.

image002

Podpora vzdelávania a poradenských služieb pre deti, mladých ľudí a ich rodiny žijúce na sídlisku Kopčany. Tento projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých. Ulita sa rozhodla podporiť deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany v Petržalke v náročnej situácii, ktorá je spojená s dôsledkami pandémie. Reflektovaním okolností posledného roka a výsledkov prieskumu potrieb obyvateľov sme sa rozhodli tento rok ešte viac zamerať na pomoc s domácim učením formou vzdelávacích aktivít a poskytovanie individuálneho poradenstva mladým ľuďom a ich rodinám. Vnímame to ako potrebu, ktorá vyústila z narastajúcej frustrácie a straty motivácie konať v zložitom období. Aktivity projektu smerujú k prevencii rizikového správania, znižovaniu pôsobenia nepriaznivých vplyvov prostredia a predchádzajú sociálnemu vylúčeniu.

Bezpečnejšie sídlisko pre deti, mládež a komunitu      Vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta Bratislava sme v roku 2021 mohli  pokračovať v realizovacií preventívnych programov na sídlisku Kopčany. Projekt Bezpečnejšie sídlisko pre deti, mládež a komunitu sa zameriaval na zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí z ohrozených komunít o užívaní drog a rizikách, ktoré sú s tým spojené. V rámci projektu tiež poskytujeme mladým ľuďom z cieľovej skupiny priestor, v ktorom by sa cítili dostatočne bezpečne na otváranie dôverných rozhovorov o téme užívania drog alebo iných tém, ktoré sú pre nich dôležité. Zároveň našimi aktivitami prispievame k rozšíreniu možností trávenia voľného času pre mladých ľudí z ohrozenej komunity na sídlisku Kopčany.

logoBA_fullc

Rok 2020

Vyrovnajme šance

Posledné mesiace ukázali, že mnohé deti a mladí ľudia nemajú rovnaké zázemie na domáce (online) učenie, a bez podporných aktivít by boli úplne vylúčení zo vzdelávacieho procesu. Cieľom projektu je preto poskytnúť deťom tento priestor a aspoň čiastočne tak vyrovnať šance detí na úspech v ďalšom ročníku. Projekt "Vyrovnajme šance"  podporený Nadáciou pre deti Slovenska a verejnou zbierkou Hodiny deťom je zameraný na vytvorenie bezpečného priestoru a ponuky služieb pre deti a mladých na sídlisku Kopčany v Bratislave. Vďaka ponúkaným aktivitám mohli deti a mladí ľudia nadobúdať dôležité životné zručnosti i osobnostné vlastnosti pre lepšie prospievanie v škole, vzťahoch i spoločnosti, a to neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére komunitného centra.

Aktivity komunitného centra Kopčany
podporuje Mestská časť Bratislava - Petržalka sumou 3600 eur. Financie boli použité hlavne na režijné náklady, materiálne vybavenie klubu. Aj vďaka tejto dotácii môžu naše aktivity kontinuálne celoročne fungovať, čo je pre našu prácu dôležité.

Preventívne programy na sídlisku Kopčany     Vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta Bratislava sme v roku 2020 mohli realizovať Preventívne programy na sídlisku Kopčany. Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí z ohrozených komunít o užívaní drog a rizikách, ktoré sú s tým spojené. V rámci projektu tiež poskytujeme mladým ľuďom z cieľovej skupiny priestor, v ktorom by sa cítili dostatočne bezpečne na otváranie dôverných rozhovorov o téme užívania drog alebo iných tém, ktoré sú pre nich dôležité. Zároveň našimi aktivitami prispievame k rozšíreniu možností trávenia voľného času pre mladých ľudí z ohrozenej komunity na sídlisku Kopčany.

Rok 2019

Care and share for our community - Malými zmenami vieme dosiahnuť veľké veci!

Vďaka podpore Erasmus +, Ministerstva spravodlivosti SR, Rotary club Bratislava, sme zorganizovali po prvý krát na Slovensku medzinárodnú výmenu mládeže, v spolupráci s nemeckou organizáciou E.p.a. pod témou Care and share for our community-malými zmenami vieme dosiahnuť veľké veci! V našej krajine sme hostili 70 mladých ľudí zo znevýhodnených komunít z 8 rôznych krajín.  Vzdelávali sme sa na tému ochrany životného prostredia a získali vedomosti o tom, ako malými zmenami v našich životoch vieme prispieť k čistote v našej rodine, komunite či vo svete. Dôležitým aspektom bolo podporiť právo na vzdelanie a všestranný rozvoj účastníkov výmeny. Predovšetkým tých, ktorí majú obmedzené možnosti prístupu k cestovaniu, vzdelávaniu a rôznym iným príležitostiam, v rámci spoločnosti v ktorej žijú a ktoré sú pre ich rovesníkov bežné. Prvý týždeň sme strávili v nádhernej prírode Tatranskej Lomnice a druhý týždeň  v našom krásnom hlavnom meste Bratislave. Mladí ľudia mali šancu spoznávať svojich rovesníkov z rôznych krajín, vytvárať nové priateľstvá a spoznať novú krajinu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Ulita

LogoMSSR        rotary

Ulita bližšie k mladým                                                                                                                                     Vďaka podpore z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sme mohli v druhej polovici roka 2019 realizovať letné výchovno-vzdelávacie pobyty, ako aj skupinové aktivity pre mladých ľudí žijúcich a tráviacich svoj voľný čas na sídlisku Kopčany. Cieľom projektu bolo rozvíjať u mladých ľudí zručnosti a kompetencie, aby mali dostatok príležitostí pre kvalitný život a zvládali náročné situácie. Vďaka realizácií projektu sme im  poskytli možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas a venovať sa činnostiam informálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorých dochádza k psychickému, sociálnemu a kognitívnemu rozvoju osobnosti.

Ministerstvo skolstva SR
vizualy-logo-iuventa

https://www.minedu.sk/

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

Rok 2018

Aktivity komunitného centra Kopčany
podporuje Mestská časť Bratislava - Petržalka sumou 1000 eur. Financie sú použité hlavne na režijné náklady, materiálne vybavenie klubu. Aj vďaka tejto dotácii môžu naše aktivity kontinuálne celoročne fungovať, čo je pre našu prácu dôležité.

Preventívne aktivity v ohrozených skupinách odborne                                                                                  Projekt bol  finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a umožnil realizovať preventívne, voľnočasové a poradenské služby pre mladých ľudí žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany. Všetky aktivity projektu smerovali k prevencii sociálno-patologických javov a sprístupneniu voľnočasových a poradenských služieb deťom a mladým ľuďom, ktorí napriek potrebe nevyužívajú bežnú inštitucionálnu sieť podpory. Projekt bol zároveň zameraný na zvýšenie kvality ponúkanej služby prostredníctvom vzdelávania pracovného tímu a zabezpečenia pravidelných supervíznych stretnutí a vytvoriť lepšie podmienky k výkonu ich práce.

Kultúra bližšie k deťom, deti bližšie ku kultúre                                                                                            Projekt bol podporený   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorého finančný príspevok pomáha pokryť náklady na realizáciu kultúrnych aktivít počas roka 2017. Hlavným zámerom projektu bola podpora kultúrnych aktivít a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry detí a mládeže. V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: tvorivé dielne, spoznávanie iných kultúr, podpora talentov, návšteva kultúrnych podujatí, ako aj jednorazové sídliskové akcie so zameraním na kultúru. Všetky tieto aktivity boli zamerané na rozvoj tvorivosti, talentu, sebadôvery a uvedomovaniu si vlastných schopností. No najmä sprístupňujú deťom a mládeži kultúru a umožňujú im tak aktívne tráviť voľný čas.

Magistrát hlavného mesta Bratislavy nám podporil v roku 2018 dva projekty:
-  Zmena cez zážitok  vďaka ktorému sme mohli pre deti zrealizovať víkendový pobyt a jednodňové výlety v okolí Bratislavy.
Učenia nás spolu baví  v rámci projektu boli zrealizované vzdelávacie aktivity KC Kopčany

rok 2017

V klube nás učenie baví  bol projekt podporený celoročnou verejnou zbierkou Hodina deťomzameraný na vytvorenie bezpečného priestoru a ponuky služieb na sídlisku Kopčany v Bratislave. Priestor nízkoprahového klubu je pre deti miestom, kde môžu zažiť pocit bezpečia a prijatia. Miesto, kde na nich nikto nekričí, kde môžu robiť chyby a kráčať vlastným tempom, kde sa môžu pýtať, keď niečo nechápu, počkať a zapojiť sa, až keď sú pripravené. A aj keď je vonku chaos, za dverami klubu platia pravidlá pre všetkých rovnako, čo prispieva k pocitu bezpečia. Vďaka ponúkaným aktivitám deti a mladí ľudia nadobúdajú dôležité životné zručnosti i osobnostné vlastnosti pre lepšie prospievanie v škole, vzťahoch i spoločnosti, a to neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére klubu.

Spoznávajme sa navzájom vo svete                                                                                                                   Projekt bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. Prostredníctvom projektu sme realizovali víkendový pobyt pre deti a mladých ľudí v Hornej Súči a prispeli sme k možnosti zúčastniť sa medzinárodnej výmeny pre deti a mladých ľudí v Taliansku. Tieto výlety sú jednak motiváciou, ale zároveň aj odmenou pre deti, ktoré sa celý rok zúčastňujú na stretnutiach a aktívne sa zapájajú do aktivít Komunitného centra Kopčany. Prostredníctvom týchto zážitkov chceme taktiež rozvíjať sociálne kompetencie a zručností detí, rozširovať vedomosti formou zážitkového učenia a prispievať k prehlbovaniu vzťahov medzi deťmi a mladými ľuďmi navzájom, ako aj medzi nimi a pracovníkmi/čkami združenia, ktoré potom napomáhajú v efektívnejšej práci s nimi počas celého roka.

Kvalitnejšie preventívne aktivity v Petržalke                                                                                 Pokračovanie projektu „Terénna sociálna práca s mládežou na sídlisku Kopčany“ bolo finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a umožňuje nám aj tento rok realizovať nízkoprahové voľnočasové a sociálne služby pre deti, mládež a mladých dospelých žijúcich na sídlisku. Zároveň sa u mladých ľudí snažia rozvíjať nové zručnosti a podporovať ich aktívne zapojenie sa do diania v sídliskovej komunite. Neodmysliteľnou súčasťou práce s mládežou na sídlisku je podpora aktívneho a bezpečného trávenia voľného času, preto je súčasťou projektu aj osadenie work outových prvkov. Projekt je zároveň zameraný na zvýšenie kvality ponúkanej služby prostredníctvom vzdelávania pracovného tímu a zabezpečenia pravidelných supervíznych stretnutí.

rok 2016

Poznám svoje práva-viem sa brániť
Projekt bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Zámerom projektu bolo zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí o svojich právach. Zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a poskytnutím informácií sme chceli prispieť k tomu, aby deti a mladí ľudia vedeli rozoznávať situácie, v ktorých majú práva na ochranu, vedeli, na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť a zároveň, aby tieto možnosti sa nebáli aj využívať. Súčasťou toho sme kládli dôraz aj na rešpektovanie práv iných a posilňovanie individuálnej zodpovednosti. V rámci tohto projektu sme s deťmi mali množstvo konzultácií a vzdelávacích aktivít na tému ľudských práv a vznikla u nás aj takáto krásne ilustrovaná a detským jazykom písaná brožúrka o detských právach.

Budúcnosť
Je názov projektu, ktorý sme realizovali za podpory Nadácie Tatra Banky. Hlavnými cieľmi boli o
rientácia sa detí a mládeže v základných témach súvisiacich so zamestnaním a hospodárením s osobnými financiami, zlepšenie komunikačných zručností, zníženie stresovej záťaže pri hľadaní práce a pri účastiach na pracovných pohovoroch a z dlhodobého hľadiska zníženie miery nezamestnanosti. Nosnými aktivitami boli vzdelávania a praktické tréningy základných zručností. 

Ppp granty
Magistrát hlavného mesta Bratislavy
nám podporil v roku 2016 tri projekty:
Zmena cez zážitok (400e)  je zameraný na víkendové pobyty a jednodňové výlety v okolí Bratislavy.
Vyrovnávanie šancí (800e)  je určený na doplnenie voľnočasového, tvorivého a didaktického materiálu.
Vzdelávať sa oplatí (800e)  v rámci projektu sú realizované vzdelávacie aktivity KC Kopčany