O nás

 Hlavnou činnosťou je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany ktorý funguje od februára 2004. Samotná organizácia Ulita vznikla 17. januára 2008. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.

Naša VÍZIA: Deti a mladí ľudia majú dostatok zručností a príležitostí, aby žili kvalitný život a zvládali náročné situácie.
Sídlisko Kopčany je bezpečné a príjemné miesto pre život, vďaka zodpovednosti a participácii jeho obyvateľov.

POSLANIE:

  • rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí s ohľadom na dané vývinové obdobie
  • podpora v náročných životných situáciách
  • sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom a obhajovanie ich potrieb
  • vytváranie a revitalizácia verejných priestorov pre voľnočasové, vzdelávacie a komunitné aktivity

HODNOTY:
Rešpekt k jedinečnosti
V tíme Ulity pracujú ľudia, ktorí dokážu rešpektovať jedinečnosť vo vzťahu k iným týkajúcu sa etnickej príslušnosti, spoločenského statusu, sexuálnej orientácie, vierovyznania, zdravotného stavu alebo príslušnosti k subkultúre. Odlišnosť dokážu reflektovať v kontakte s klientmi, pokiaľ to situácia klienta vyžaduje. Odlišnosť klienta/klientky nemá vplyv na kvalitu služieb, ktoré sú mu poskytované.

Partnerský prístup
Pri hľadaní riešenia situácií, s ktorými deti, mladí ľudia alebo rodičia prichádzajú, hľadáme východiská „s nimi“, nie „za nich“. Pracovník/pracovníčka ponúka alternatívy riešenia, zodpovednosť za voľbu je ponechaná klientovi.

Dostupnosť služieb (= nízkoprahovosť)
Všetky ponúkané služby Ulity dodržiavajú princípy nízkoprahovosti v maximálnej možnej miere a pracovníci sa cielene snažia odstraňovať bariéry, ktoré deťom a mladým ľuďom bránia služby využívať. Klientom ponúkame bezpečný priestor a zachovanie dôvernosti informácií.

Rovnocenný prístup
Pracovníci Ulity sa snažia o rovnocenný prístup voči všetkým klientom, ktorí využívajú služby Komunitného centra Kopčany. Zvýhodňovanie niektorého klienta/klientky spoločne v tíme reflektujú.

Transparentnosť
Pre pracovný tím Ulity je dôležitá čitateľnosť nášho správania navonok – voči ľuďom, ktorí využívajú naše služby, aj odbornej a laickej verejnosti.