O nás

15781144_369352180089091_4370926384425893395_n
Hlavnou činnosťou je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany ktorý funguje od februára 2004. Samotná organizácia Ulita vznikla 17. januára 2008. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.
Naša VÍZIA:
Deti a mladí ľudia majú dostatok zručností a príležitostí, aby žili kvalitný život a zvládali náročné situácie.

Sídlisko Kopčany je bezpečné a príjemné miesto pre život, vďaka zodpovednosti a participácii jeho obyvateľov.

POSLANIE:

  • rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí s ohľadom na dané vývinové obdobie
  • podpora v náročných životných situáciách
  • sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom a obhajovanie ich potrieb
  • vytváranie a revitalizácia verejných priestorov pre voľnočasové, vzdelávacie a komunitné aktivity

Naše HODNOTY:
padakRešpekt k jedinečnosti

V tíme Ulity pracujú ľudia, ktorí dokážu rešpektovať jedinečnosť vo vzťahu k iným týkajúcu sa etnickej príslušnosti, spoločenského statusu, sexuálnej orientácie, vierovyznania, zdravotného stavu alebo príslušnosti k subkultúre. Odlišnosť dokážu reflektovať v kontakte s klientmi, pokiaľ to situácia klienta vyžaduje. Odlišnosť klienta/klientky nemá vplyv na kvalitu služieb, ktoré sú mu poskytované.

 

62Dostupnosť služieb (= nízkoprahovosť) 

Všetky ponúkané služby Ulity dodržiavajú princípy nízkoprahovosti v maximálnej možnej miere a pracovníci sa cielene snažia odstraňovať bariéry, ktoré deťom a mladým ľuďom bránia služby využívať. Klientom ponúkame bezpečný priestor a zachovanie dôvernosti informácií.

 

 

DSC_0155Partnerský prístup

Pri hľadaní riešenia situácií, s ktorými deti, mladí ľudia alebo rodičia prichádzajú, hľadáme východiská „s nimi“, nie „za nich“. Pracovník/pracovníčka ponúka alternatívy riešenia, zodpovednosť za voľbu je ponechaná klientovi.

 

10313975_635936866484614_669227442457744624_nRovnocenný prístup 

Pracovníci Ulity sa snažia o rovnocenný prístup voči všetkým klientom, ktorí využívajú služby Komunitného centra Kopčany. Zvýhodňovanie niektorého klienta/klientky spoločne v tíme reflektujú.

 

tím ulitaTransparentnosť


Pre pracovný tím Ulity je dôležitá čitateľnosť nášho správania navonok – voči ľuďom, ktorí využívajú naše služby, aj odbornej a laickej verejnosti.