Skupinové klubové aktivity

Pre deti a mladých ľudí vo veku 6-20 rokov je priestor klubu otvorený pre spoločné stretávanie a trávenie voľného času. Aktivity sú prispôsobené veku a záujmom jednotlivých účastníkov – mladší sa zahrajú spoločenské hry, venujú sa tvorivým činnostiam, či pracujú na počítači, starší postupne viac diskutujú, pracujú na dlhodobých projektoch alebo sa zapájajú do prípravy aktivít pre komunitu. Viac...

Vzdelávacie aktivity

Školská príprava - Doučovanie. Vyhradený čas môžu deti využiť na vypracovanie domácich úloh, precvičovanie a opakovanie preberaného učiva, ale i na osvojenie si stratégií a zlepšenie postupov učenia . K dispozícii majú knihy a didaktické pomôcky, ktoré umožňujú hravou a názornou formou osvojiť si potrebné zručnosti a vedomosti či počítače, ktoré deti najčastejšie využívajú na tvorbu školských projektov. Niektoré z detí využívajú túto službu nepravidelne, iné prichádzajú aj dvakrát do týždňa a privedú i svojich kamarátov či súrodencov.  Viac...

Predškolská príprava Aktivita prebieha raz týždenne počas celého školského roka a jej vyvrcholením je Letná predškolská príprava, ktorá prebieha intenzívne dva týždne počas letných prázdnin. Navštevovať ju môžu deti pred nástupom do školy, s odkladom školskej dochádzky či tie, ktoré z rôznych dôvodov prvý ročník opakujú. Cieľom aktivity je umožniť deťom ľahšie zvládať požiadavky školy, podporiť ich pracovnú motiváciu a samostatnosť, sprostredkovať im zážitok úspechu, a tak vytvoriť kladný vzťah k škole a učeniu.

Angličtina pre deti Cieľom aktivity je vybudovať a podporiť pozitívny vzťah detí k učeniu cudzieho jazyka a zvýšiť ich sebadôveru v jazykovej oblasti. To všetko je možné vďaka hravej forme a priateľského prístupu dobrovoľníkov.

Poradenské služby

Mladí ľudia a rodičia majú možnosť prísť sa do komunitného centra poradiť. Táto služba reaguje na potrebu presunúť niektoré konzultácie a poradenské rozhovory prebiehajúce počas terénnej sociálnej práce do štruktúrovaného a intímnejšieho prostredia centra. Najčastejšie poskytujeme prvý kontakt, počas ktorého sa klient/ka zorientuje v problémovej situácii. Spoločne s poradkyňou potom hľadá možnosti riešenia a podpory v existujúcej sieti inštitúcií ponúkajúcich nadväzujúce sociálne služby, psychologické alebo právne poradenstvo.

Nadstavbové aktivity - krúžky

kpcn1V rámci týchto aktivít sa venujeme činnostiam, ktoré stavajú na už vybudovaných  vzťahoch medzi našimi pracovníkmi/čkami a klientmi/kami. Sú to štruktúrované aktivity, ktoré majú za cieľ zvyšovať kompetencie a zručnosti detí a mladých ľudí v rôznych oblastiach, a zároveň im ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času. Majú formu podobnú skôr záujmovým krúžkom a sú teda určené pre menšie skupinky detí, ktoré sa aktivít zúčastňujú pravidelne. Viac ...