2%

Prečo darovať 2% ?

Pretože sú dôležitou súčasťou nášho rozpočtu, vďaka ktorému môžeme deťom z petržalského sídliska Kopčany prinášať množstvo aktivít a sprevádzať ich situáciami, v ktorých potrebujú podporu. Aj vďaka Vašim 2% sme dokázali preklenúť ťažké obdobia, ktoré nás počas roka postretli. Zakladáme si na pravidelných službách, v ktorých si s deťmi a mladými ľuďmi vytvárame dôverný vzťah, od ktorého sa potom odvíja kvalita poskytovaných služieb. Pravidelne máme v rozvrhu terénnu sociálnu prácu vonku na sídlisku, poradenstvo, vzdelávacie a skupinové aktivity pre rôzne vekové kategórie. Okrem pravidelných aktivít robíme aj jednorazové - výlety v rámci Bratislavy (do prírody, aj kultúrnych zariadení), mimo Bratislavy (víkendové pobyty, medzinárodná výmena), ale aj rôzne komunitné akcie priamo na Kopčanoch. Práve pre udržanie pravidelnosti a stability našich služieb v priebehu celého roka budú slúžiť Vaše 2%.

Predvyplnené tlačivo nájdete tu- Vyhlásenie 2%, postup pri darovaní 2%:

Zamestnanec
1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
- Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
- Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete
podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.
Fyzická osoba
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j.  o 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)
Právnická osoba
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
3. Pozor:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z  dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 42130387
Právna forma: občianske združenie
Názov: Ulita
Ulica: Kopčianska 
Číslo: 90
PSČ: 851 01
Obec: Bratislava
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné  údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ako darovať 3 % z dane - na základe dobrovoľníckej činnosti
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane,  resp. daňovému priznaniu.
ĎAKUJEME!