Programy pre deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme od začiatku októbra 2017 spustili dlhodobý 4-ročný projekt Programy pre deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany. Tento projekt  sa zameriava na prioritnú os č.4 - Sociálne začlenenie so špecifickým cieľom - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Prostredníctvom  hlavnej aktivity a podaktivitami prispieva k podpore oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie programov a odborných metód práce. Veríme, že včasné riešenia problémov pomáhajú predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a zvyšovanie dostupnosti aktivít zameraných na rozvoj zručností znižuje riziko sociálneho vylúčenia detí a plnoletých a pomáha tiež prekonávať jeho dopady.

plagat-page-001a