Aktuálne projekty

Programy pre deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany                                                                               Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme od októbra 2017 spustili dlhodobý 4-ročný projekt, ktorý  sa zameriava na prioritnú os č.4 - Sociálne začlenenie so špecifickým cieľom - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Prostredníctvom  hlavnej aktivity a podaktivitami prispieva k podpore oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie programov a odborných metód práce.  Veríme, že včasné riešenie problémov pomáhajú predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a zvyšovanie dostupnosti aktivít zameraných na rozvoj zručností znižuje riziko sociálneho vylúčenia detí a plnoletých a pomáha tiež prekonávať jeho dopady.

logo eu www.esf.gov.sk        www.employment.gov.sk        www.ia.gov.sk

Informačná tabuľa a plagát k projektu

Fotodokumentačná správu za rok 2017, resp. za prvé tri mesiace realizácie projektu, nájdete tu.

 Komunitné centrum Kopčany
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporujú Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Komunitné centrum Kopčany. Finančný príspevok od BSK nám pomáha pokryť približne polovicu nákladov na realizáciu aktivít komunitného centra počas celého roka. Tieto aktivity pomáhajú rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.Vďaka podpore MPSVR môžeme  hradiť časť výdavkov spojených s realizáciou terénnej sociálnej práce na sídlisku Kopčany. Aktivity sú vykonávané v otvorenom prostredí, poskytujú nízkoprahové, voľnočasové a sociálne služby pre deti a mládež.

 Aktivity komunitného centra Kopčany
podporuje Mestská časť Bratislava - Petržalka sumou 1000 eur. Financie sú použité hlavne na režijné náklady, materiálne vybavenie klubu. Aj vďaka tejto dotácii môžu naše aktivity kontinuálne celoročne fungovať, čo je pre našu prácu dôležité.

Zrealizované projekty

rok 2018

V klube nás učenie baví  bol projekt podporený celoročnou verejnou zbierkou Hodina deťomzameraný na vytvorenie bezpečného priestoru a ponuky služieb na sídlisku Kopčany v Bratislave. Priestor nízkoprahového klubu je pre deti miestom, kde môžu zažiť pocit bezpečia a prijatia. Miesto, kde na nich nikto nekričí, kde môžu robiť chyby a kráčať vlastným tempom, kde sa môžu pýtať, keď niečo nechápu, počkať a zapojiť sa, až keď sú pripravené. A aj keď je vonku chaos, za dverami klubu platia pravidlá pre všetkých rovnako, čo prispieva k pocitu bezpečia. Vďaka ponúkaným aktivitám deti a mladí ľudia nadobúdajú dôležité životné zručnosti i osobnostné vlastnosti pre lepšie prospievanie v škole, vzťahoch i spoločnosti, a to neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére klubu.

Kvalitnejšie preventívne aktivity v Petržalke                                                                                 Pokračovanie projektu „Terénna sociálna práca s mládežou na sídlisku Kopčany“ bolo finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a umožňuje nám aj tento rok realizovať nízkoprahové voľnočasové a sociálne služby pre deti, mládež a mladých dospelých žijúcich na sídlisku. Zároveň sa u mladých ľudí snažia rozvíjať nové zručnosti a podporovať ich aktívne zapojenie sa do diania v sídliskovej komunite. Neodmysliteľnou súčasťou práce s mládežou na sídlisku je podpora aktívneho a bezpečného trávenia voľného času, preto je súčasťou projektu aj osadenie work outových prvkov. Projekt je zároveň zameraný na zvýšenie kvality ponúkanej služby prostredníctvom vzdelávania pracovného tímu a zabezpečenia pravidelných supervíznych stretnutí.

rok 2017

Kultúra bližšie k deťom, deti bližšie ku kultúre                                                                                            Projekt bol podporený   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorého finančný príspevok pomáha pokryť náklady na realizáciu kultúrnych aktivít počas roka 2017. Hlavným zámerom projektu bola podpora kultúrnych aktivít a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry detí a mládeže. V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: tvorivé dielne, spoznávanie iných kultúr, podpora talentov, návšteva kultúrnych podujatí, ako aj jednorazové sídliskové akcie so zameraním na kultúru. Všetky tieto aktivity boli zamerané na rozvoj tvorivosti, talentu, sebadôvery a uvedomovaniu si vlastných schopností. No najmä sprístupňujú deťom a mládeži kultúru a umožňujú im tak aktívne tráviť voľný čas.

Spoznávajme sa navzájom vo svete                                                                                                                   Projekt bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. Prostredníctvom projektu sme realizovali víkendový pobyt pre deti a mladých ľudí v Hornej Súči a prispeli sme k možnosti zúčastniť sa medzinárodnej výmeny pre deti a mladých ľudí v Taliansku. Tieto výlety sú jednak motiváciou, ale zároveň aj odmenou pre deti, ktoré sa celý rok zúčastňujú na stretnutiach a aktívne sa zapájajú do aktivít Komunitného centra Kopčany. Prostredníctvom týchto zážitkov chceme taktiež rozvíjať sociálne kompetencie a zručností detí, rozširovať vedomosti formou zážitkového učenia a prispievať k prehlbovaniu vzťahov medzi deťmi a mladými ľuďmi navzájom, ako aj medzi nimi a pracovníkmi/čkami združenia, ktoré potom napomáhajú v efektívnejšej práci s nimi počas celého roka.

rok 2016

Poznám svoje práva-viem sa brániť
Projekt bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Zámerom projektu bolo zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí o svojich právach. Zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a poskytnutím informácií sme chceli prispieť k tomu, aby deti a mladí ľudia vedeli rozoznávať situácie, v ktorých majú práva na ochranu, vedeli, na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť a zároveň, aby tieto možnosti sa nebáli aj využívať. Súčasťou toho sme kládli dôraz aj na rešpektovanie práv iných a posilňovanie individuálnej zodpovednosti. V rámci tohto projektu sme s deťmi mali množstvo konzultácií a vzdelávacích aktivít na tému ľudských práv a vznikla u nás aj takáto krásne ilustrovaná a detským jazykom písaná brožúrka o detských právach.

Budúcnosť
Je názov projektu, ktorý sme realizovali za podpory Nadácie Tatra Banky. Hlavnými cieľmi boli o
rientácia sa detí a mládeže v základných témach súvisiacich so zamestnaním a hospodárením s osobnými financiami, zlepšenie komunikačných zručností, zníženie stresovej záťaže pri hľadaní práce a pri účastiach na pracovných pohovoroch a z dlhodobého hľadiska zníženie miery nezamestnanosti. Nosnými aktivitami boli vzdelávania a praktické tréningy základných zručností. 

Ppp granty
Magistrát hlavného mesta Bratislavy
nám podporil v roku 2016 tri projekty:
Zmena cez zážitok (400e)  je zameraný na víkendové pobyty a jednodňové výlety v okolí Bratislavy.
Vyrovnávanie šancí (800e)  je určený na doplnenie voľnočasového, tvorivého a didaktického materiálu.
Vzdelávať sa oplatí (800e)  v rámci projektu sú realizované vzdelávacie aktivity KC Kopčany